“Feliz Navidad”

En un mundo mágico de fantasía y Navidad nuestros pequeños de preescolar despiden el 2018.

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function onYtEvent(payload) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (payload.eventType == 'subscribe') {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // Add code to handle subscribe event.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> } else if (payload.eventType == 'unsubscribe') {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // Add code to handle unsubscribe event.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (window.console) { // for debugging only<!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.console.log('YT event: ', payload);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="g-ytsubscribe" data-channelid="UCrRd9zeXAXFAtsrkt2dNQQA" data-layout="full" data-count="default" data-onytevent="onYtEvent"></div>